Algemene voorwaarden voor werken en herstellingen

1.    TOEPASSING  

-  Enkel en alleen de wet alsook de bijzondere bepalingen op de keerzijde en onderhavige algemene voorwaarden, waarvan de klant erkent kennis genomen te hebben, zijn van toepassing op het verkoopcontract en dienstencontract.

2.    OFFERTES  

-  Wij zijn slechts gebonden door onze offertes als de klant ons het bestek en/of de werkopdracht ondertekend voor akkoord teruggezonden heeft. Deze ondertekening bindt de klant onherroepelijk. Onderhavige algemene voorwaarden sluiten de aan- en verkoopvoorwaarden van de klant volledig uit.

3.    PRIJS  

-  Wanneer er in het kader van de door de klant gegeven werkopdracht, supplementaire werken nodig zijn tijdens de uitvoering van de werken, zullen deze aanleiding geven tot een prijsaanpassing ten belope van 20% van het bestek of van de in de werkopdracht bij benadering opgenomen prijs, waarbij de klant nu reeds zijn akkoord met een dergelijke overschrijding betuigt.

De kosten voor het opmaken van het bestek worden aangerekend.  Zij zullen in voorkomend geval van het bedrag van de herstellingsprijs worden afgetrokken, indien de herstellingen in de werkplaats van de hersteller gebeuren.

4.    TERMIJNEN 

-  De termijnen zijn deze die eventueel overeengekomen zijn in de werkopdracht, het bestek of de bestelbon, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van onderdelen en arbeidskracht.

5.     TOEVERTROUWD VOERTUIG  

-  De voertuigen die aan ons worden toevertrouwd, blijven onder de dekking vallen van de verzekeringen waarop de klant ingetekend heeft en dit zelfs al worden ze door ons personeel bestuurd. Bij gebrek aan dekking door verzekeringen vallen ze volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant.

6.    AFHALING VAN HET HERSTELDE VOERTUIG EN KLACHTEN  

-  De levering is ondergeschikt aan de integrale betaling van de factuur.

De klant moet zijn voertuig binnen de 48 uur, te rekenen vanaf het ogenblik dat hem het einde der werken werd meegedeeld, afhalen.  Na deze termijn zal hij, per dag vertraging, het bedrag moeten betalen dat normaal verschuldigd is voor het huren van een standplaats, hetzij € 6,50/dag (btw exclusief).

De vervangen onderdelen worden gedurende twee weken na de beëindiging van de herstelling ter beschikking van de klant gehouden.

Om rechtsgeldig te zijn, moet elke klacht geschieden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen, te tellen vanaf de factuurdatum.

7.    BETALING  

-  Indien de herstellingskosten € 250,00 overschrijden, behoudt de Directie zich het recht voor om een voorschot of provisie te innen.

Alle facturen zijn contant te betalen. Elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot interesten van 10% op jaar basis.  In geval van niet-betaling binnen de 14 dagen, te tellen vanaf een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, zal de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 125,00. 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD. 

-  Onverminderd de toepassing van het artikel 6, in afwijking van het artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de producten eigendom van ons of van de in onze rechten gestelde partij, tot op het ogenblik dat het volledige gefactureerde bedrag op onze rekening staat of op de rekening van de eventuele overnemer van onze schuldvordering. De klant moet alle nodige maatregelen nemen om de uitvoering van deze clausule van eigendomsvoorbehoud te garanderen.

9. WAARBORG  

-  Wij waarborgen onze dienstprestaties, werken en leveringen tegen elk gebrek in de materie of tegen elke fout in de arbeidsprestaties gedurende drie maanden, te rekenen vanaf de levering of 6.000 km indien deze kilometertellerstand eerder bereikt werd, behoudens andersluidende bepaling op de keerzijde van de factuur.

Onze waarborg heeft enkel betrekking op de uitgevoerde werken en herstelde onderdelen of onderdelen geleverd door onze firma bij waarborg. Defecte onderdelen die onder waarborg worden vervangen, worden onze eigendom.

Onze aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de herstelling of de gratis ruil in onze werkplaatsen van onderdelen of organen die als defect erkend worden, met uitzondering van gelijk welke andere schadevergoeding.

Onderdelen die niet door ons geleverd werden en werken die toevertrouwd worden aan onderaannemers zijn slechts gedekt door de waarborg die de leverancier eventueel verleent.

Onze waarborg is niet van toepassing op gevolgen die voortvloeien uit een ongepast of abnormaal gebruik (zoals overbelasting of overdreven snelheid), uit een gebrek aan zorg, slecht onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid vanwege de gebruiker.

Onze waarborg is uitdrukkelijk uitgesloten wanneer de klant de onderdelen of organen buiten onze werkplaats heeft laten demonteren, tenzij wij hem daartoe uitdrukkelijk een schriftelijke toestemming gegeven hebben vóór gelijk welke demontage.

De toepassing van de waarborg heeft niet voor gevolg dat een nieuwe termijn gaat lopen.

10.    AANSPRAKELIJKHEID  

-  De hersteller wijst elke aansprakelijkheid af voor voorwerpen die in de auto achtergelaten worden.

Wanneer het werk uit carrosserieherstellingen bestaat ten gevolge van een ongeval dat schade veroorzaakte aan één van de volgende organen : chassis, stuurinrichting, ophanging, remsysteem of een totaal verlies dan zal de aansprakelijkheid van de hersteller uitdrukkelijk en conventioneel beperkt worden tot die herstellingen die hem toevertrouwd werden.  De hersteller zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer het voertuig door een technisch controlestation afgekeurd wordt bij een speciale controle "na ongeval" ingesteld door artikel 23 sixies van het K.B. van 15 maart 1968 en dit voor een reden vreemd aan de uitgevoerde herstelling.

11.    AFSTAND VAN RECHTEN  

-  Het feit dat wij geen enkele in ons voordeel opgestelde clausule aanwenden in onderhavige algemene voorwaarden mag niet geïnterpreteerd worden als dat wij afstand doen een beroep op dergelijke clausules te doen.

12.    PERSOONLIJKE GEGEVENS  

-  Hersteller is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die klanten en prospecten meedelen (naam, voornaam, geslacht, postadres, e-mail, vaste of mobiele telefoon) voor doeleinden zoals het communiceren van aanbiedingen en het uitvoeren van contracten en marketingactiviteiten. Hij bewaart deze gegevens gedurende zeven jaar. Klanten en prospecten beschikken over het recht op inzage en het recht op verbetering van hun gegevens. Voor bijkomende informa- tie, raadpleeg zijn ‘privacyverklaring van gegevens’ die beschikbaar is op zijn website of op een duurzame drager op aanvraag.

 
13.    RECHTSBEVOEGDHEID  

- Elke betwisting betreffende de herstellingen of leveringen valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het ambtsgebied van de maatschappelijke zetel van de firma.